Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Συνέπειες των αποφάσεων του ΣτΕΟι οριστικές αποφάσεις του ΣΕ είναι αµετάκλητες και δεν  υπόκεινται σε προσβολή µε ένδικο µέσο, µε τις ακόλουθες δύο εξαιρέσεις:
            α) σε περίπτωση τριτανακοπής:
                Τριτανακοπή είναι το ένδικο βοήθηµα που ασκείται στο
            ΣΕ, µε το οποίο επιδιώκεται η εξαφάνιση µιας ακυρωτικής του
            απόφασης.
               Η τριτανακοπή είναι η συνέπεια της ισχύος κατά παντός
            τρίτου του ακυρωτικού αποτελέσµατος της ακυρωτικής από-
            φασης και η ανάγκη της πρόβλεψής της απορρέει από το       

            δικονοµικό αξίωµα, σύµφωνα µε το οποίο το δεδικασµένο ισχύει
            καταρχήν µόνον κατά των διαδίκων και των καθολικών ή οιονεί
            καθολικών διαδόχων του. Η έλλειψη δυνατότητας τριτανακοπής
            θα άφηνε εκείνον που βλάπτεται από την ακυρωτική απόφαση
            και δεν συµµετέσχε στη σχετική δίκη χωρίς ένδικο βοήθηµα,
            δηλαδή, χωρίς τη δυνατότητα δικαστικής προστασίας.
                 Η τριτανακοπή προσβάλλει την ακυρωτική απόφαση κατά
            το διατακτικό της και έχει ως σκοπό την εξαφάνιση της
            απόφασης και την αναβίωση και τη διατήρηση σε ισχύ της πρά-
            ξης που έχει ακυρωθεί.
                Αρµόδιος σχηµατισµός του ΣΕ για την εκδίκαση της
            τριτανακοπής είναι εκείνος που εξέδωσε την τριτανακοπτόµενη
            απόφαση.
                 Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η τρικανακοπή, εξαφα-
            νίζεται η τριτανακοπτόµενη ακυρωτική απόφαση και αναβιώνει
            ex tunc η πράξη που είχε εξαφανισθεί µ’ αυτήν. Συνεπώς, τα
            αποτελέσµατα της απόφασης που δέχεται την τριτανακοπή έχουν
            διαπλαστικό χαρακτήρα και εξοµοιώνονται µε τα αποτελέσµατα
            της ακυρωτικής απόφασης που εξαφανίστηκε, δηλαδή και η
            απόφαση επί της τριτανακοπής ισχύει απέναντι σε όλους (βλ.
            παρακάτω).
            β) σε περίπτωση αµφισβήτησης της συνταγµατικότητας ή
            της έννοιας διάταξης τυπικού νόµου, για την οποία εκδόθηκε
            απόφαση του ΑΕ∆, οπότε υπόκεινται σε αίτηση επαναλήψεως
            της διαδικασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου