Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Νομική βοήθεια σε πρόσωπα χαμηλού εισοδήματος.


O νόμος 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος» προβλέπει την νομική βοήθεια και υποστήριξη των ασθενέστερων οικονομικά πολιτών, που μη έχοντες οικονομική δύναμη, δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους και στοχεύει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, που συχνά υφίστανται οι ομάδες «στόχοι».

Δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαιούχοι είναι επίσης οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πολίτες χαμηλού εισοδήματος είναι εκείνοι των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Σε ενδοοικογενειακές διαφορές ή διενέξεις δεν λαμβάνεται υπ όψιν το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.

Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, στην οποία επισυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογητικά αποδεικτικά της οικονομικής κατάστασης, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από τη δίκη, ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας. Η διαδικασία διεξάγεται ατελώς και δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο.

Συμβουλευτική βοήθεια παρέχεται, επί ποινικών υποθέσεων από τους εισαγγελείς υπηρεσίας και τους εισαγγελείς-επόπτες των καταστημάτων κράτησης, και επί πολιτικών υποθέσεων από τους προέδρους υπηρεσίας των κατά τόπους αρμόδιων Δικαστηρίων, από τους οποίους θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη δυνατότητα ένταξης τους στο σύστημα της νομικής βοήθειας για πολίτες χαμηλού εισοδήματος.

Αστικές – εμπορικές  υποθέσεις. 
 
Αρμόδιος για να εξετάσει την αίτηση είναι ο ειρηνοδίκης, ο δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου, ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί, ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη και, εάν πρόκειται για πράξεις που είναι άσχετες με δίκη, από τον ειρηνοδίκη της κατοικίας του αιτούντος. Ο δικαστής μπορεί να εξετάσει μάρτυρες, καθώς και τον αιτούντα, με όρκο ή χωρίς όρκο για να συγκεντρώσει κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχείο, ακόμη και να διατάξει την κλήτευση του αντιδίκου.

Αν απορριφθεί η αίτηση νέα μπορεί να υποβληθεί σε περίπτωση μεταβολής των πραγματικών περιστατικών.

Αν γίνει δεκτή η αίτηση διορίζεται δικηγόρος, βάσει καταστάσεως που καταρτίζει ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος. Ο διοριζόμενος δικηγόρος έχει υποχρέωση να δεχθεί και εκτελέσει την εντολή δίχως αξίωση προκαταβολής αμοιβής ή δικαιωμάτων.

Η νομική βοήθεια μπορεί να ανακληθεί, ή να περιορισθεί με απόφαση του αρμόδιου δικαστή, αυτεπαγγέλτως, ή ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, εφ όσον αποδεικνύεται ότι οι προϋποθέσεις της παροχής, είτε δεν υπήρχαν, είτε εξέλιπαν, είτε μεταβλήθηκαν ουσιωδώς.

Μαζί με την ανάκληση μπορεί να επιβληθεί στον αιτούντα, που πέτυχε την παροχή της βοήθειας με αναληθή αίτηση ή στοιχεία, χρηματική ποινή από δεκαπέντε έως εκατόν πενήντα ευρώ.

Η παροχή νομικής βοήθειας συνίσταται στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μέρους, ή του συνόλου των εξόδων της διαδικασίας και, εφ όσον ειδικώς ζητηθεί, στο διορισμό δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή, με την εντολή να υπερασπιστούν τον δικαιούχο, να τον εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο και να του δώσουν τη βοήθεια που χρειάζεται για να γίνουν οι αναγκαίες πράξεις.

Η απαλλαγή περιλαμβάνει ιδίως τα τέλη χαρτοσήμου, το τέλος δικαστικού ενσήμου, το τέλος απογράφου και τις προσαυξήσεις τους, τα δικαιώματα των μαρτύρων, των πραγματογνωμόνων, τα δικαιώματα ή την αμοιβή του διοριζόμενου δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή, καθώς και την υποχρέωση εγγυοδοσίας για τα έξοδα αυτά.

Ποινικές υποθέσεις.

Η παροχή νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις συνίσταται στο διορισμό συνηγόρου. Συνήγοροι ορίζονται υπέρ κατηγορουμένου, α) για κακουργήματα, κατά το στάδιο της ανάκρισης και κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, β) για πλημμελήματα αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για τα οποία προβλέπεται ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον έξι (6) μηνών, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, γ) για εφέσεις κατ' αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και για παράσταση κατά την εκδίκαση αυτών ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου εφόσον πρωτοδίκως έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι μηνών, δ) για αναιρέσεις κατ' αποφάσεων των ως άνω Δικαστηρίων και κατ' αποφάσεων του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, του Πενταμελούς Εφετείου και του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, εφόσον έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον ενός έτους, ε) για αιτήσεις επαναλήψεως της διαδικασίας υπέρ καταδικασμένου, εφόσον έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι μηνών. Συνήγοροι ορίζονται και για σύνταξη και υποβολή έγκλησης και για παράσταση πολιτικής αγωγής σε κάθε βαθμό σε θύματα βασανιστηρίων και άλλων προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, διακρίσεων και παραβιάσεων της ίσης μεταχείρισης, εγκλημάτων κατά της ζωής, κατά της προσωπικής ελευθερίας και της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων, σωματικών βλαβών και εγκλημάτων σχετικών με το γάμο και την οικογένεια, και εφόσον πρόκειται για κακουργήματα ή για πλημμελήματα αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου για τα οποία απειλείται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Αν το πρόσωπο το οποίο ζητεί νομική βοήθεια έχει την κατοικία, ή τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 10 και 11 του νόμου 3226/2004.

Ειδική διάταξη ρυθμίζει την εκκαθάριση των εξόδων της δίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου