Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Περί ομοδικίας και ...Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ε. Καραθανασόπουλος, Καινοτομίες στο δικονομικό σύστημα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου - Σκέψεις και προτάσεις

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Τεύχος 6/2013, Ιούνιος

"....πρέπει να επισημανθεί ότι αν και στις δικονομικές διατάξεις που
διέπουν το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν προβλέπεται ρητά το ένδικο βοήθημα της αγωγής ή της ανακοπής κατά πράξης που εκδίδεται στο πλαίσιο της διοικητικής εκτέλεσης (άρθρο 217 του Ν 2717/1999) , ωστόσο κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 123 του ΠΔ 1225/1981, η οποία μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν 3472/2006 ορίζει  ότι
«Για κάθε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος,
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας», τα εν λόγω ένδικα βοηθήματα ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της δικονομίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τη δικονομία αυτή εφαρμόζονται από 4.7.2006, αναλογικά, οι διατάξεις του ΚΔΔ,
δηλαδή του Ν 2717/1999 (Α΄ 97)......."
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου