Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Αυτασφάλιση λόγω ιδιότητας και λόγω απασχόλησης -Εργασιακό Συνταξιούχων

Απόφαση ΣτΕ 401/1990 (απόσπασμα):
""...4. Επειδή, δια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. α' του Α.Ν. 1846/1951 ορίζονται τα εξής: "Εις την ασφάλισιν του παρόντος νόμου υπάγονται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, υπό τους εν άρθρω 7 οριζομένους όρους και προϋποθέσεις. α) Τα πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων της χώρας παρέχουν κατά κύριον επάγγελμα εργασίαν έναντι αμοιβής..... Εξ άλλου δια του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 825/1978 "περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ Α' 189) προσετέθη μετά το πρώτον εδάφιον της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 1846/1951 το εξής εδάφιον: "Εάν πρόσωπον τι εκτός της εργασίς ην παρέχει και δι' ην ασφαλίζεται εις ειδικόν Ταμείον ασφαλίσεως, εξαιρούμενον, κατά τα ανωτέρω της παρά τω ΙΚΑ ασφαλίσεως, παρέχη και ετέραν εργασίαν παρ' ετέρω εργοδότη, πληρούσαν τας προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, ως ετροποιήθη, μη θεμελιούσαν υποχρέωσιν ασφαλίσεως παρ' ετέρω Ταμείω κυρίας ασφαλίσεως, υπάγεται ως προς ταύτην εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ". Εξ άλλου, εις την παρ. 1 του άρθρου 6 του Α.Ν. 2326/1940 "περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργολ. Δημοσίων Εργων" (ΦΕΚ Α' 145) ορίζεται, πλην άλλων, ότι εις το Ταμείον μετέχουν υποχρεωτικώς πάντες οι δικαιούμενοι να είναι μέλη του Τεχν. Επιμελητηρίου. Εις δε την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. της 27/11-14.12.1926 "περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων (ΦΕΚ Α' 430), ως αύτη ίσχυε κατά το κρίσιμον εν προκειμένω χρόνον, ορίζεται ότι: "πάντες οι πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί-μηχανολόγοι, μηχανικοί-ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί-μεταλλειολόγοι, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, ναυπηγοί και χημικοί-μηχανικοί, διπλωματούχοι των Ανωτάτων Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή ομοταγών Σχολών της αλλοδαπής, άμα τω διορισμώ αυτών εις δημόσιαν, δημοτικήν, κοινοτικήν, λιμενικήν ή ιδιωτικήν υπηρεσίαν ή άμα τη προς άσκησιν επαγγέλματος εγκαταστάσει των εν Ελλάδι, αποτελούσιν, υποχρεωτικώς μέλη του Επιμελητηρίου..... Επειδή, κατά την έννοιαν των εις την προηγούμενην σκέψιν παρατειθεισών διατάξεων, συναγομένην και εκ των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 1846/1951, οι υποχρεωτικώς ησφαλισμένοι εις το ΤΣΜΕΔΕ εκ της ιδιότητός των ως μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου μηχανικοί δεν υπάγονται εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ, δια παρεχομένην συναφή προς την ιδιότητα του μηχανικού εξηρτημένην εργασίαν, η οποία, άλλωστε, αποτελεί κατά νόμον την αφορμήν της εγγραφής των εις το Τεχνικόν Επιμελητήριον και της συνεπείας της εγγραφής αυτής υπαγωγήν των εις την ασφάλισιν του ΤΣΜΕΔΕ (πρβλ. ΣτΕ 376, 3950/1977, 4324/1978). Εάν, όμως, ούτοι παρέχουν εξηρτημένην εργασίαν άσχετον προς την ως άνω ιδιότητα του μηχανικού μη θεμελιούσαν δε υποχρέωσιν ασφαλίσεως εις έτερον οργανισμόν κυρίας ασφαλίσεως, υπάγονται υποχρεωτικώς ως προς ταύτν εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ.".
 Αναφορικα όμως με την εξαιρεση στην εγκυκλιο του ΥΟ&Ο/ΓΛΚ (Αρ.Πρωτ: 157363/0092 από 1-11-2010) για την αναστολή των συντάξεων σε όσους εργάζονται.
..."Όσοι αυτασφαλίζονται καθώς και όσοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά, λόγω της ιδιότητάς τους, σε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης χωρίς να ασκούν επάγγελμα......"

αν ανατρεξουμε
στις διαταξεις για την υποχρεωτικη ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, λογω ιδιοτητας συμπεριλαμβανονται και οι παρακάτω    :
α) Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ
β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε., με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 5%.
γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε, με αντικείμενο επιχειρήσεως την εμπορία, τα οποία μετέχουν στο Εταιρικό Κεφάλαιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 3%.
δ) Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών. 
Ολα τα ανωτερω πρόσωπα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ανεξάρτητα αν ασφαλίζονται ή συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
Υπενθυμιζεται πως αναστέλλεται η καταβολή οποιασδήποτε σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας για συνταξιούχους Δημοσίου που εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται. Η αναστολή καταβολής της σύνταξης ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 53ου έτους για στρατιωτικούς συνταξιούχους.
  Μετά τη συμπλήρωση του 53ου ή 55ου έτους ηλικίας θα λαμβάνουν τη μηνιαία ακαθάριστη κύρια ή το άθροισμα των ακαθάριστων κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια άγαμου ανειδίκευτου εργάτη την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (σήμερα 991,20 ευρώ). Αν υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια (εξαιρούνται επικουρικές και επίδομα οικογενειακών βαρών) καταβάλλεται μειωμένη 70%.
Το όριο των 991,20 ευρώ προσαυξάνει κατά 6 ημερομίσθια (σήμερα 198,24 ευρώ) για κάθε παιδί ανήλικο ή ανίκανο για βιοποριστική εργασία ή όποιο σπουδάζει βάσει προβλεπόμενων ετών φοίτησης και για ένα ακόμα έτος, με ανώτερο όριο το 24ο έτος ηλικίας όταν φοιτά σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και 22ο έτος σε ΙΕΚ.
Ισόποση περικοπή
  Η περικοπή γίνεται στη μεγαλύτερη κύρια σύνταξη και, αν δεν επαρκεί, στην αμέσως επόμενη σε ύψος κύρια σύνταξη.
  Για συνταξιούχο που παίρνει την κατώτατη σύνταξη, αυτή περιορίζεται στο οργανικό ποσό για όσο διάστημα εργάζεται. Αν υπάρχουν δύο ή περισσότερες κατώτατες κύριες συντάξεις, η καθεμιά περιορίζεται στο οργανικό ποσό κι εφόσον υπερβαίνει το όριο (30 ημερομίσθια) περικόπτονται ισόποσα.
  Από τις περικοπές των συντάξεων εξαιρούνται όσοι απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αιρετά όργανα ΟΤΑ, διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης ΝΠΔΔ, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, κ.λπ., όσοι εργάζονται με μειωμένο ωράριο και μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως, αυτασφαλισμένοι ή ασφαλισμένοι υποχρεωτικώς λόγω ιδιότητάς τους σε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης χωρίς να ασκούν επάγγελμα.
  Συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται αν δεν το δηλώσουν στη Διεύθυνση Συντάξεων, στην περίπτωση εντοπισμού θα τους ζητηθεί η διαφορά επί της σύνταξης που έπρεπε να έχει περικοπεί, ενώ αντιμετωπίζουν και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.
  Μειωμένη κατά 70% θα παίρνουν τη σύνταξή τους οι βουλευτές, αιρετά όργανα ΟΤΑ Α'και Β'βαθμού που λαμβάνουν σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος ή κατά μεταβίβαση συγχρόνως με βουλευτική αποζημίωση ή έξοδα παράστασης. Εξαιρούνται όσοι παίρνουν σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία λόγω αυξημένου κινδύνου ή τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς και όσοι λαμβάνουν εξ ιδίου δικαιώματος πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος στην Υπηρεσία και εξ αιτίας αυτής. Δεν περικόπτεται η σύνταξη όταν παραιτηθούν από το δικαίωμα λήψης βουλευτικής αποζημίωσης ή εξόδων παράστασης.
  Δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων με υπαλληλική ιδιότητα, που επιλέγουν να λαμβάνουν έξοδα παράστασης και όχι αποδοχές οργανικής θέσης, διατηρούν το καθεστώς της υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν από την εκλογή τους.
Οι κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη υπολογίζονται επί των εξόδων παράστασης και αποδίδονται κάθε μήνα στον οικείο φορέα.
  Αιρετά όργανα ΟΤΑ με υπαλληλική ιδιότητα (εξαιρούνται πρόεδροι Νομαρχιών, νομάρχες, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων) που επιλέγουν να εισπράττουν έξοδα παράστασης αντί αποδοχών οργανικής θέσης διέπονται από το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς της προηγούμενης θέσης τους. Συνεπώς, όλη η θητεία τους ως αιρετών οργάνων λογίζεται ως πραγματική και συντάξιμη.
Οι εισφορές υπολογίζονται επί των τακτικών αποδοχών της οργανικής θέσης και παρακρατούνται από τα έξοδα παράστασης. Αν προβλέπεται εργοδοτική εισφορά, καταβάλλεται από το φορέα της οργανικής θέσης. Αν δεν παρακρατήθηκαν οι εισφορές από τον περασμένο Ιούλιο, θα παρακρατηθούν τώρα αναδρομικά.
  Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για προέδρους νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, νομάρχες, δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα και επιλέγουν την καταβολή εξόδων παράστασης αντί αποδοχών οργανικής θέσης, γιατί ο χρόνος θητείας στις θέσεις αυτές λογίζεται συντάξιμος από το Δημόσιο. Κι αν δεν θεμελιώσουν δικαίωμα χορηγίας, ο χρόνος αυτός αξιοποιείται συνταξιοδοτικά, αφού μπορεί να προσμετρηθεί στη λοιπή δημόσια υπηρεσία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου