Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Νέες παρεμβάσεις στο ύψος των συντάξεων

sintaksi2Νέες παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό και ειδικότερα στο ύψος των συντάξεων δρομολογεί η οικονομική και λογιστική ενοποίηση των τομέων ασφάλισης των υφιστάμενων Ταμείων Κύριας Ασφάλισης, που προωθείται από την κυβέρνηση.
Παράγοντες της αγοράς, σε αντιδιαστολή με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εκτιμούν ότι οι διαδικασίες θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση στο ύψος των συντάξεων.
Χθες, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού Εργου για την οικονομική και λογιστική ενοποίηση των τομέων ασφάλισης των υφιστάμενων ταμείων κύριας ασφάλισης, στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Στη συνάντηση αυτή, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ι. Βρούτσης, έθεσε τους βασικούς άξονες κατεύθυνσης και το χρονοδιάγραμμα που θα απαιτηθεί για την ενοποίηση των τομέων ασφάλισης. Ειδικότερα, ανακοίνωσε τα εξής:
- Το έργο της ενοποίησης θα γίνει με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κατανομή δουλειάς. Το οργανωτικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει κατ' αρχήν την Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού, υπό την προεδρία του υπουργού Εργασίας και τη συμμετοχή των διοικητών & προέδρων των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης, υπηρεσιακών παραγόντων, καθώς και έγκριτων εμπειρογνωμόνων.
- Η Επιτροπή Συντονισμού θα συνεπικουρείται από επιτροπή νομικής στήριξης και Επιστημονική Γραμματεία, θα εποπτεύει και θα συντονίζει την εργασία έξι τεχνικών κλιμακίων, ένα ανά Ταμείο Κύριας Ασφάλισης.
- Θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, παρουσιάζοντας κάθε φορά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, ώστε με ορίζοντα το τέλος του τρέχοντος έτους τα τελικά παραδοτέα να αποτελέσουν τη βάση για ένα νέο νομοθέτημα.
Ο υπουργός σημείωσε ότι η ολοκλήρωση αυτού του έργου εναρμόνισης, στο τέλος του τρέχοντος έτους, αναμένεται να επιφέρει σημαντικά και μετρήσιμα διοικητικά και οικονομικά οφέλη για όλους. Εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού -που θα διατεθεί για την ταχύτερη έκδοση συντάξεων- διαφάνεια και κατάρτιση υγιών προϋπολογισμών. Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, μέσω ενιαίου και απλοποιημένου τρόπου είσπραξης των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ενίσχυση της αναδιανεμητικής λειτουργίας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Ο κ. Βρούτσης, μετά το τέλος της συνάντησης, δήλωσε μεταξύ των άλλων ότι, παρά τις παρεμβάσεις που κατά καιρούς έχουν γίνει, το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας παραμένει δαιδαλώδες και κατακερματισμένο. Ακόμη και τα συγχωνευθέντα με προηγούμενους νόμους Ταμεία διατηρούν την «οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια» των εντασσόμενων σε αυτά τομέων, καθώς επίσης και χωριστές διοικητικές δομές και ασύμβατα πληροφοριακά συστήματα. Ολα αυτά έχουν ως συνέπεια γραφειοκρατία, πολυπλοκότητα, απώλεια εσόδων και προβληματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αυξημένο διοικητικό κόστος, ανεπαρκή στατιστική παρακολούθηση και υπονόμευση της δυνατότητας να σχεδιάζονται αποτελεσματικές πολιτικές.
«Δεν έχουμε το δικαίωμα να αφήσουμε να πάνε και άλλες ευκαιρίες χαμένες. Αυτό είναι κάτι που δεν θα μας το συγχωρήσουν οι επόμενες γενιές των Ελλήνων, οι οποίες θα μας κρίνουν πιο αυστηρά από ό,τι εμείς οι ίδιοι κρίνουμε το παρελθόν. Είναι, εξάλλου, γνωστό σε όλους ότι σήμερα πληρώνουμε το τίμημα της αδράνειας και της αναβλητικότητας που επιδείξαμε στο παρελθόν. Το τέλος αυτής της προσπάθειας θα σημάνει εμπέδωση του αισθήματος δικαιοσύνης, αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης», προσέθεσε ο κ. Βρούτσης.
Στη συνάντηση που έγινε στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτης Κοκκόρης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Μέργος, ο εκπρόσωπος του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) Αθανάσιος Θανόπουλος, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης, οι διοικητές των έξι Ταμείων Κύριας Ασφάλισης ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ), ο διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) Χρήστος Χάλαρης, οι γενικοί διευθυντές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αρτεμις Δεδούλη, Ματθούλα Τριανταφύλλου και Βασίλης Τσιτσιόλης, καθώς και η πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής Ευφροσύνη Κουσκουνά.
Επικουρικές συντάξεις
Εν τω μεταξύ, νέες δυσμενείς μεταβολές στις επικουρικές συντάξεις προδιαγράφει η συγχώνευση των επικουρικών Ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
Η περαιτέρω μείωση του ύψους των συντάξεων θεωρείται δεδομένη, καθώς, όπως ορίζει ο νόμος, το ΕΤΕΑ θα πρέπει να φροντίζει να αναπροσαρμόζει κάθε τρίμηνο το ύψος των παροχών του, ανάλογα με την αποδοτικότητα των κεφαλαίων του, σε συνάρτηση με τη σχέση ασφαλισμένων και συνταξιούχων, αλλά και βάσει των εισφορών, με σκοπό να αποφεύγονται ελλείμματα.
Οι αλλαγές προβλέπεται να εφαρμοστούν από το 2015 και μετά.
Με την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου του 2013 που έχει ήδη περάσει από τη Βουλή, προβλέπεται δίμηνη παράταση της προθεσμίας (έως τον Απρίλιο) για την ένταξη των Ταμείων, ώστε να αξιολογηθούν οι αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας.
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ι. Βρούτση, από 1.1.2013 και μέχρι την τροποποίηση της αριθμ. Φ.80000/16348/1142/24.9.2012 κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με τη νέα διάρθρωση των οργανικών μονάδων του ΕΤΕΑ μετά την ένταξη των Ταμείων, τομέων και κλάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΠΝΠ / 31.12.2012, οι υπηρεσίες των εντασσόμενων εξακολουθούν να λειτουργούν με την υφιστάμενη οργανωτική τους δομή, τους προϊσταμένους και το προσωπικό, ασκώντας τις σχετικές με την ασφάλιση και παροχή επικουρικής σύνταξης αρμοδιότητες».
Μέχρι 17% η ανασφάλιστη εργασία
Από 9% μέχρι 17% της συνολικής απασχόλησης της χώρας εκτιμάται η ανασφάλιστη εργασία στην Ελλάδα, στην οποία υπερέχουν σχετικά οι αλλοδαποί, οι οικιακοί βοηθοί, οι μερικώς απασχολούμενοι, οι νέοι μέχρι 29 ετών, τα εργαζόμενα παιδιά του υπευθύνου του νοικοκυριού, καθώς και οι βοηθοί σε οικογενειακή επιχείρηση.
Παρότι η ανασφάλιστη εργασία παρουσίασε αξιόλογη αύξηση κατά τα αρχικά στάδια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η τάση αυτή έχει ήδη αντιστραφεί, καθώς παράλληλα με τη μείωση της ασφαλισμένης εργασίας φαίνεται πλέον ότι μειώνεται σημαντικά και η ανασφάλιστη εργασία, επισημαίνεται σε μελέτη του ειδικού συμβούλου της Τράπεζας της Ελλάδος, Κώστα Κανελλόπουλου, η οποία δημοσιεύεται στο Οικονομικό Δελτίο της ΤτΕ.
Ως συνήθεις κατηγορίες ανασφάλιστης εργασίας καταγράφονται: η απασχόληση πέραν των ασφαλιζόμενων ελάχιστων αναγκαίων ημερών εργασίας με σκοπό την απόκτηση διαφόρων παροχών και πέραν της ασφάλισης για τις ελάχιστες ασφαλιστέες αποδοχές, η ανασφάλιστη δεύτερη απασχόληση, καθώς και η εργασία συνταξιούχων στον ιδιωτικό τομέα.
Η μελέτη εξετάζει τα ποσοστά ανασφάλιστης εργασίας που προκύπτουν από τους ελέγχους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και, συγκρίνοντας τα στοιχεία για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ με τα στοιχεία απασχόλησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, υπολογίζει ότι η ανασφάλιστη εργασία κατά τα πρόσφατα έτη ανέρχεται στο 11,7% της απασχόλησης βάσει των στοιχείων του ΙΚΑ. Συνυπολογιζομένης και της απασχόλησης παράνομων μεταναστών, η ανασφάλιστη εργασία εκτιμάται γύρω στο 17% της απασχόλησης βάσει των στοιχείων του ΙΚΑ ή στο 9% της απασχόλησης της χώρας.
Στη μελέτη τονίζεται επίσης πως η αδήλωτη εργασία αναφέρεται σε απασχολούμενους που είναι πλήρως άγνωστοι στους ασφαλιστικούς φορείς, ΅ε την έννοια ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι.
«Εξυγίανση στρεβλώσεων»
Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης τόνισε χθες, μεταξύ άλλων, ότι «ξεκινάμε μια συντονισμένη και συστηματική προσπάθεια να εξορθολογίσουμε, να απλουστεύσουμε και να εξυγιάνουμε αυτές τις διοικητικές και οργανωτικές στρεβλώσεις.
Με σκοπό τη λογιστική και οικονομική ενοποίηση των διαφόρων τομέων, τη δημιουργία ενιαίων κανόνων μέσα σε κάθε φορέα κύριας ασφάλισης.
Ευχόμαστε, στο τέλος του χρόνου, αυτή η προσπάθεια να αποδώσει καρπούς, οι οποίοι θα μετατραπούν με ένα νέο νόμο σε ένα ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο θα εγγυάται πολλά για τις επόμενες γενιές», ανέφερε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου