Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Ψηφίστηκε ο νόμος για την κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση & άσκηση επαγγελμάτων


Η ισχύς του Ν.3919/2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση & άσκηση επαγγελμάτων (ΦΕΚ Α’32/02.03.2011) αρχίζει 4 μήνες από τη δημοσίευση του σύμφωνα με το άρθρο 10, δηλαδή από τον Ιούλιο 2011!
-Καταργούνται οι παρ. 2 έως 7 του Ν. 2753/1999 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του Ν. 3919/2011, ήτοι καταργείται ο φόρος εισοδήματος 15% που παρακρατείτο από το Δικηγορικό Σύλλογο στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών των άμισθων δικηγόρων που αναγράφονται στο τετραπλότυπο γραμμάτιο προεισπράξεως καθώς & στα μερίσματα.
-Παύει επιπλέον να έχει ισχύ νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 96 του Κώδικα Δικηγόρων με το άρθρο 5 παρ.8 του Ν. 3919/2011 η προείσπραξη κρατήσεων 12% στην ελάχιστη προτεινόμενη αμοιβή (5% υπέρ Τομέων Υγείας-Πρόνοιας ΕΤΑΑ, 3% υπέρ ΤΕΑΔ, 3% υπέρ ΔΣΑ & 1% υπέρ ΕΔΛΝΔ). Το ποσοστό των κρατήσεων στο ποσό αναφοράς, όπως θα ονομάζεται πλέον η ελάχιστη προτεινόμενη αμοιβή, θα οριστεί εκ νέου με Κ.Υ.Α. χωρίς να δεσμεύονται οι Υπουργοί από την προγενέστερη νομοθετική πρόβλεψη για 12%.
-Καταργείται ο γεωγραφικός περιορισμός στα πολιτικά & διοικητικά δικαστήρια & όλη η χώρα θεωρείται ενιαίο σύνολο για την άσκηση δικηγορίας ανεξαρτήτως δικηγορικού συλλόγου έδρας δικηγόρου με την αντικατάσταση του άρθρου 44 του Κώδικα Δικηγόρων από το άρθρο 5 παρ.1 Ν. 3919/2011.
- Για συναδέλφους, που δεν έχουν αξιόλογο κύκλο εργασιών στην Αθήνα & θέλουν να μετεγκατασταθούν στην επαρχία προς απολαβή μεγαλύτερων μερισμάτων, με το άρθρο 3 Ν. 3919/2011 καταργούνται αδικαιολόγητες απαιτήσεις προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων – ως εκ τούτου δεν μπορεί πλέον ο Υπουργός Δικαιοσύνης να αρνείται μετάθεση συναδέλφων λόγω αρνήσεως Δ/Σ Δικηγορικών Συλλόγων να συμφωνήσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου